Terraria Thorium Mod中文维基 wiki
Advertisement

目前瑟银共包含134种近战武器、118种远程武器、121种魔法武器、117种乐师武器、116种牧师武器、108种投手武器。
该页面缓慢更新中,如果有遗漏或错误,请在评论区或讨论区指出。

新武器有各种各样的形状和大小,添加了许多神龛,并在不断更新新的神龛。许多武器都有独特的新效果,使它们不同于普通武器,使每一把武器都独一无二
手机版用户请从最下端改成桌面页面以获取最好的体验(不然物品图片超链接用不了)

近战武器

困难模式前

File:绣剑.png绣剑 砂石弯刀.png砂石弯刀 勺子.png勺子
鹰雷爪.png鹰雷爪 菜刀.png菜刀 File:珊瑚刀.png珊瑚刀
钢刀.png钢刀 熔岩剑.png熔岩剑 瑟银长刃.png瑟银长刃
赏金猎人之闪亮之刃.png赏金猎人之闪亮之刃 陨石光剑.gif陨石光剑 File:乌木重锤.png乌木重锤
绽花之刃.png绽花之刃 致危长刃.png致危长刃 File:暗金阔剑.png暗金阔剑
涡流短剑.png涡流短剑 青铜短剑.png青铜短剑 风拂之剑.png风拂之剑
花岗岩长剑.png花岗岩长剑 索尔之锤:近战.png索尔之锤:近战 玫瑰伞刃.png玫瑰伞刃
浴血.png浴血

困难模式

晶光刃.gif晶光刃 饮血宽剑.png饮血宽剑 飞雪.png飞雪
圣剑.png圣剑 背刺者.png背刺者 冷酷劫掠者.png冷酷劫掠者
刽子手.png刽子手 细剑.png细剑 回力刀.png回力刀
毁灭之火.png毁灭之火 晶体长剑.png晶体长剑 肉食者之牙.png肉食者之牙
龙之牙.png龙之牙 翘曲碎刃.png翘曲碎刃 耐钢刃.png耐钢刃
弥达斯之锤.png弥达斯之锤 冰冻者.png冰冻者 地脉长刃.png地脉长刃
虚金切割者.png虚金切割者 泰坦剑.png泰坦剑 灵魂镰刃.png灵魂镰刃
至尊之怒.png至尊之怒 血腥巨爪.png血腥巨爪 恐惧之锋.png恐惧之锋
荧光刃.png荧光刃 File:堕血利刃.png堕血利刃 灼岩尺剑.png灼岩尺剑
File:战狂长刃.png战狂长刃 屠龙者.png屠龙者 真·浴血.png真·浴血
星之牙.png星之牙 影刀.png影刀 炎华剑.png炎华剑
元素誓约之剑.png元素誓约之剑 终末之刃.png终末之刃

悠悠球

困难模式前

File:鬼蝎.png鬼蝎 火红沙漏.png火红沙漏 舞空.png舞空
海耀.png海耀 蝠翼轮回.png蝠翼轮回 戈尔贡之眼.png戈尔贡之眼
File:血色之护.png血色之护 File:梦魇.png梦魇

困难模式

File:蛛丝.png蛛丝 毁灭者之眼.png毁灭者之眼 File:石巨人之凝视.png石巨人之凝视
File:涡流.png涡流 File:走你!.png走你!

长矛

困难模式前

冰矛.png冰矛 File:砂石矛.png砂石矛 File:餐叉.png餐叉
File:珊瑚长枪.png珊瑚长枪 File:熔岩长戟.png熔岩长戟 瑟银长矛.png瑟银长矛
鸟妖之爪.png鸟妖之爪 File:珍珠长矛.png珍珠长矛 青铜长矛.png青铜长矛
风暴三叉戟.png风暴三叉戟 月影.png月影

困难模式

血肉串叉.png血肉串叉 晶体长矛.png晶体长矛 龙之爪.png龙之爪
步枪矛.png步枪矛 虚金长矛.png虚金长矛 File:地狱长戟.png地狱长戟
海神三叉戟.png海神三叉戟 荧光矛.png荧光矛 恐惧之叉.png恐惧之叉
File:堕血刺矛.png堕血刺矛 天元一矛.png天元一矛

回旋镖

困难模式前

冷锋.png冷锋 僵尸曲臂.png僵尸曲臂 瑟银回力镖.png瑟银回力镖
熔岩回力标.png熔岩回力标 巨力回旋镖.png巨力回旋镖 致危厄运回旋镖.png致危厄运回旋镖
花岗岩回力标.png花岗岩回力标

困难模式

晶体回旋镖.png晶体回旋镖 船舵.png船舵 泰坦回力镖.png泰坦回力镖
回旋冰斧.png回旋冰斧 元灵飞盘.png元灵飞盘 海之审判.png海之审判

链锤

困难模式前

雪锤.png雪锤 File:熔岩链锤.png熔岩链锤 电花链锤.png电花链锤
暗金链锤.png暗金链锤 星轨.png星轨 File:鞭子.png鞭子
File:心脏穿刺者.png心脏穿刺者

困难模式

劫掠者之尾.png劫掠者之尾 黑檀尾.png黑檀尾 晶体破坏者.png晶体破坏者
血牙链锤.png血牙链锤 地脉破魔锤.png地脉破魔锤 碾压链锤.png碾压链锤
破海链锤.png破海链锤 真菌链锤.png真菌链锤 File:战狂链锤.png战狂链锤
磁场链锤.png磁场链锤 File:螳螂虾之拳.png螳螂虾之拳 File:柒海搅乱者.png柒海搅乱者

其他

困难模式前

破冰者.png破冰者 File:浸水短剑.png浸水短剑

困难模式

狱火熔炼.png狱火熔炼 灰烬天堂.png灰烬天堂 蛇毒长枪.png蛇毒长枪
夺魂枪.png夺魂枪 永不磨灭的意志.png永不磨灭的意志 File:鲜血与荣耀.png鲜血与荣耀
震荡手套.png震荡手套

远程武器

困难模式前

霜怒.png霜怒 砂石弓.png砂石弓 猛禽破.png猛禽破
瑟银弓.png瑟银弓 钢弓.png钢弓 File:致危双发弓.png致危双发弓
紫衫木弓.png紫衫木弓 绽花弓.png绽花弓 File:飞羽弓.png飞羽弓
File:暗钢长弓.png暗钢长弓 激流.png激流 三元弓.png三元弓
荆棘.png荆棘 永夜.png永夜 血溢.png血溢

困难模式

灰烬.png灰烬 娜迦反曲弓.png娜迦反曲弓 晶体长弓.png晶体长弓
血肉弓.png血肉弓 丘比特心弓.png丘比特心弓 “术”之怒焰.png“术”之怒焰
流星十字火.png流星十字火 冰蛰.png冰蛰 地脉长弓.png地脉长弓
虚金弓.png虚金弓 泰坦弓.png泰坦弓 File:腐蚀之哀.png腐蚀之哀
毁灭怒焰.png毁灭怒焰 File:堕血大弓.png堕血大弓 File:战狂大弓.png战狂大弓
影束炎弓.png影束炎弓 真·永夜.png真·永夜 真·血溢.png真·血溢
泰拉弓.png泰拉弓 影弓.png影弓 元素长弓.png元素长弓
枯萎之弓.png枯萎之弓 星体耀光.png星体耀光

连弩

困难模式前

珊瑚十字弩.png珊瑚十字弩 File:暗钢弩.png暗钢弩 File:花岗岩弩.png花岗岩弩

困难模式

耐钢连弩.png耐钢连弩 File:堕血重弩.png堕血重弩 荧光连弩.png荧光连弩
File:真·圣弩.png真·圣弩

枪械

困难模式前

瑟银手枪.png瑟银手枪 鸟妖冲锋枪.png鸟妖冲锋枪 海盗喇叭枪.png海盗喇叭枪
飞蝠翼枪.png飞蝠翼枪 重炮枪.png重炮枪 紫衫木燧发枪.png紫衫木燧发枪
鲨鱼风暴.png鲨鱼风暴 流能喷发器.png流能喷发器 冲锋激光抢.png冲锋激光抢
地狱之焰.png地狱之焰

困难模式

钴蓝手枪.png钴蓝手枪 螺丝旋杆枪.png螺丝旋杆枪 File:织女星.png织女星
血髓枪.png血髓枪 钯金机关枪.png钯金机关枪 秘银冲锋枪.png秘银冲锋枪
血肉喷染器.png血肉喷染器 龙之凝.png龙之凝 山铜冲锋枪.png山铜冲锋枪
精金卡宾枪.png精金卡宾枪 钛金来福枪.png钛金来福枪 飞弹风暴.png飞弹风暴
穿甲炎枪.png穿甲炎枪 File:虚金破敌枪.png虚金破敌枪 霜冻射线.png霜冻射线
地脉冲钻.png地脉冲钻 抹除者.png抹除者 圣发条枪.png圣发条枪
鲨鱼风暴破坏者.png鲨鱼风暴破坏者 散火者.png散火者 真菌喷射器.png真菌喷射器
新月玫瑰.png新月玫瑰 荧光破.png荧光破 碎红冲击.png碎红冲击
真菌加特林.png真菌加特林 裂渠.png裂渠 新星来福枪.png新星来福枪
甲虫机关枪.png甲虫机关枪 DMR.pngDMR 帝王之令.png帝王之令
元素冲锋来福枪.png元素冲锋来福枪 枯萎加农炮.png枯萎加农炮

火箭发射器

困难模式前

鱼雷发射器.png鱼雷发射器

困难模式

恐惧发射器.png恐惧发射器 光雨炮.png光雨炮 弹跳弹发射器.png弹跳弹发射器
File:布法罗发射器.png布法罗发射器 幻影炮.png幻影炮 超音速炸弹.png超音速炸弹
爆破发射器.png爆破发射器 大屠杀.png大屠杀 元雷炮.png元雷炮
枯萎投标者.png枯萎投标者

其他

困难模式前

土豆雷.png土豆雷 哥布林吹箭.png哥布林吹箭 惊魂电锯.png惊魂电锯
高压水铳.png高压水铳 电束枪.png电束枪 飞索捕猎者.png飞索捕猎者
蛛网枪.png蛛网枪 索尔之锤:远程.png索尔之锤:远程 猎象枪.png猎象枪

困难模式

麻醉枪.png麻醉枪 食人魔鼻涕枪.png食人魔鼻涕枪 File:矿石发射器.png矿石发射器
手炮.png手炮 蓄力染料枪.png蓄力染料枪 雷电重炮.png雷电重炮
磁能枪.png磁能枪 被弃者吹筒.png被弃者吹筒 燃魂火.png燃魂火
高压水泵.png高压水泵 屠龙者之息.png屠龙者之息

魔法武器

法杖

困难模式前

冰块.png冰块 File:欧珀石法杖.png欧珀石法杖 魔学法杖.png魔学法杖
玛瑙法杖.png玛瑙法杖 暗流.png暗流 动脉破裂.png动脉破裂
蝗虫群.png蝗虫群 瑟银法杖.png瑟银法杖 附魔杖.png附魔杖
血垢法杖.png血垢法杖 间歇泉法杖.png间歇泉法杖 水母群法杖.png水母群法杖
黑曜石法杖.png黑曜石法杖 暗影焰杖.png暗影焰杖 绽花法杖.png绽花法杖
吸血鬼节杖.png吸血鬼节杖 激流.png激流 电鳗法杖.png电鳗法杖
File:蛇发女妖凝视之杖.png蛇发女妖凝视之杖 能源投影仪.png能源投影仪 爆裂法杖.png爆裂法杖
粒子鞭打.png粒子鞭打 丛林之怒.png丛林之怒 骨龙椎.png骨龙椎
狱火.png狱火 光之哀伤.png光之哀伤 血沸.png血沸

困难模式

钴蓝法杖.png钴蓝法杖 冰毒法杖.png冰毒法杖 夜之华.png夜之华
棱镜法杖.png棱镜法杖 钯金法杖.png钯金法杖 秘银法杖.png秘银法杖
海泡节杖.png海泡节杖 天国之门.png天国之门 凝血法杖.png凝血法杖
山铜法杖.png山铜法杖 精金法杖.png精金法杖 钛金法杖.png钛金法杖
等离子体法杖.png等离子体法杖 寒牙法杖.png寒牙法杖 地磁法杖.png地磁法杖
虚金法杖.png虚金法杖 海贼王之贪婪.png海贼王之贪婪 火山灰法杖.png火山灰法杖
神圣法杖.png神圣法杖 静态电光杖.png静态电光杖 元素散射水晶.png元素散射水晶
裂毒法杖.png裂毒法杖 枯萎法杖.png枯萎法杖 魔眼之怒.png魔眼之怒
先兆波涌杖.png先兆波涌杖 File:堕血秘杖.png堕血秘杖 叶绿法杖.png叶绿法杖
炸裂之炎.png炸裂之炎 File:战狂魔杖.png战狂魔杖 闪电法杖.png闪电法杖
遗物.png遗物 黑暗之握.png黑暗之握 卡戎之信标.png卡戎之信标
旧神之握.png旧神之握 真·光之哀伤.png真·光之哀伤 真·神圣法杖.png真·神圣法杖
真·血沸.png真·血沸 泰拉魔杖.png泰拉魔杖 冥古雷星.png冥古雷星
寒古冰封.png寒古冰封 上古灼炎.png上古灼炎 影魔杖.png影魔杖
大猫眼法杖.png大猫眼法杖 大元素圣使法杖.png大元素圣使法杖 极北天光.png极北天光

魔法枪

困难模式前

File:裂解射线.png裂解射线

困难模式

相位晶炮.png相位晶炮 低音冲击波.png低音冲击波 黑洞.png黑洞
恐惧灵杖.png恐惧灵杖 弑神者.png弑神者 P.L.G. 8999.pngP.L.G. 8999
超级等离子加农炮.png超级等离子加农炮

魔法书

困难模式前

咒书:暴风雪.png咒书:暴风雪 咒书:沙旋风.png咒书:沙旋风 File:咒书:净化.png咒书:净化
掘墓手.png掘墓手 黑暗法典.png黑暗法典

困难模式

咒书:鲜血转移.png咒书:鲜血转移 咒书:炎笋.png咒书:炎笋 File:龙息.png龙息
File:咒书:气旋.png咒书:气旋 锐刺鞭笞者.png锐刺鞭笞者 漆黑烈焰.png漆黑烈焰
File:咒书:真菌共生.png咒书:真菌共生 咒书:时间之域.png咒书:时间之域 原子之怒.png原子之怒
绝望日历.png绝望日历

其他

困难模式前

魅惑(武器).png魅惑(武器) 迷惑.png迷惑 点燃.png点燃
溶解.png溶解 石化.png石化 穿透.png穿透
冻结.png冻结 剧毒.png剧毒 虹吸.png虹吸
魔法海螺.png魔法海螺 幻影相机.png幻影相机 索尔之锤:魔法.png索尔之锤:魔法

困难模式

和风扇刃.png和风扇刃 风水先生的画笔.png风水先生的画笔 动能刀.png动能刀
恶魔匕首.png恶魔匕首 水耀石.png水耀石 清雪剑.png清雪剑
先兆之弓.png先兆之弓 先兆之刃.png先兆之刃 先兆长矛.png先兆长矛
魂刃.png魂刃 远古之光.png远古之光 星辉之源.png星辉之源
邪炎爪.png邪炎爪

召唤武器

仆从召唤武器

困难模式前

生命之种.png生命之种 陨石头法杖.png陨石头法杖 海马魔杖.png海马魔杖
小雷鸟法杖.png小雷鸟法杖 鸟群魔杖.png鸟群魔杖 禁忌法杖.png禁忌法杖
蝴蝶法杖.png蝴蝶法杖 子爵手杖.png子爵手杖 玫瑰史莱姆法杖.png玫瑰史莱姆法杖
注魔屏障.png注魔屏障 史前琥珀法杖.png史前琥珀法杖 武装之杖.png武装之杖
纱球.png纱球 螳螂杖.png螳螂杖

困难模式

女爵之光.png女爵之光 星辰法杖.png星辰法杖 陨星盾.png陨星盾
霜冻精灵法杖.png霜冻精灵法杖 血核法杖.png血核法杖 冰雹爆破者.png冰雹爆破者
珊瑚水滴法杖.png珊瑚水滴法杖 血猎犬法杖.png血猎犬法杖 迷你噬魂者法杖.png迷你噬魂者法杖
熔岩龙法杖.png熔岩龙法杖 大法师的图书馆.png大法师的图书馆 天武神之刃.png天武神之刃
注视者法杖.png注视者法杖 星系法杖.png星系法杖 蒸汽无人遥控机.png蒸汽无人遥控机
幽魂魔杖.png幽魂魔杖 小松露法杖.png小松露法杖 奥丁之眼.png奥丁之眼
侵蚀体法杖.png侵蚀体法杖 File:血教徒法杖.png血教徒法杖 影珠魔杖.png影珠魔杖
影武杖.png影武杖 星云镜像.png星云镜像 File:元之谜杖.png元之谜杖
余烬法杖.png余烬法杖

哨兵

困难模式前

吞噬者法杖.png吞噬者法杖 蚁狮法杖.png蚁狮法杖 猩红之心法杖.png猩红之心法杖
File:猎鹰藤杖.png猎鹰藤杖 File:精准令旗.png精准令旗 旋链刺球.png旋链刺球
射水鱼.png射水鱼 蛤杖.png蛤杖 食人草.png食人草
巨石监察者法杖.png巨石监察者法杖 遇难通讯器.png遇难通讯器 食人藤蔓法杖.png食人藤蔓法杖
File:银之牙.png银之牙 奇异头骨.png奇异头骨 File:虫群之心.png虫群之心
唤腾法杖.png唤腾法杖

困难模式

File:激励令旗.png激励令旗 File:力之令旗.png力之令旗 File:决斗令旗.png决斗令旗
File:战争令旗.png战争令旗 File:祭灵短匕.png祭灵短匕 真菌手杖.png真菌手杖
虚空之触.png虚空之触 炮龟法杖.png炮龟法杖 慷慨令旗.png慷慨令旗
File:无礼杖.png无礼杖 古神法杖.png古神法杖 File:虔诚令旗.png虔诚令旗
电压组件.png电压组件 File:蟹卵孵化器.png蟹卵孵化器 普罗米修斯•万世初火•怒炎之灵•焚魂圣杖.png普罗米修斯•万世初火•怒炎之灵•焚魂圣杖

乐师武器

乐师武器

投手武器

投手武器

牧师武器

牧师武器


真实伤害武器

困难模式

雷神之锤.png雷神之锤
Advertisement